Gå til hovedindhold

Vil du have nyt om smag inden for forskning, håndværk og undervisning? Tilmeld dig Smag for Livets nyhedsbrev her.

  • Fokus på smag i undervisning, uddannelse og formidling motiverer til læring og bygger broer i børn og unges liv. Foto: stagbird.dk.
    Fokus på smag i undervisning, uddannelse og formidling motiverer til læring og bygger broer i børn og unges liv. Foto: stagbird.dk.

Du er her

Fokus på smag i undervisning, uddannelse og formidling motiverer til læring og bygger broer i børn og unges liv

Søger...

Nyhed Igennem syv år har forsknings- og formidlingscentret Smag for Livet skabt og omsat viden om smag i børn og unges uddannelser og liv. I en tredelt evaluering af centrets sidste tre års fokus på smagen som læringsværktøj og brobygger konkluderes det, at smag har et stærkt potentiale til at åbne fagligheder på nye måder både i grundskolen og på erhvervsuddannelser og til at motivere og engagere eleverne. Samtidig kan centrets tværfaglige tilgang bygge broer mellem fagligheder og mellem børn og unges uddannelser.

Med et mål om at åbne danskernes øjne for smag og undersøge smagens potentialer for læring og gode liv etableredes Smag for Livet i 2014 som et forsknings- og formidlingscenter med støtte fra Nordea-fonden.

På tværs af fagligheder og praksisser har Smag for Livet fremskaffet og formidlet forskningsbaseret viden til at skabe almen forståelse og praksis omkring smagen som ressource, særligt i børn og unges uddannelse, trivsel og sundhed.

Siden 2018 har centret haft særligt fokus på at udnytte smagens kraft i grundskolens udskolingstrin, på erhvervsuddannelser og i brobygning mellem fagligheder, håndværk og teori, oplevelse og refleksion, sundhed og livsglæde. Undervejs er indsatsen blevet grundigt evalueret gennem tre tilgange, bestående af:

  • En egenvurdering af Smag for Livets virke, resultater og mål, der beskriver centrets overordnede resultater i perioden 2018-2021: Hvad er der gjort, opnået og skabt af viden, formidling og brobygning omkring smag – både i kvantitative mål for videns- og formidlingsindsatsen og i kvalitative beskrivelser af centerdeltagernes egne erfaringer og indsigt såvel som målgruppernes oplevelser.
  • En forskningsbaseret effektfuldhedsundersøgelse, der er dykket ned i, hvordan elevernes læring, engagement og motivation påvirkes, når undervisningen bruger smag som tematisk omdrejningspunkt og som didaktisk værktøj.
  • En ekstern evaluering og analyse af det udbytte, som undervisere og elever, der har været en del af Smag for Livet i 2018-2021, oplever, samt de barrierer og fokuspunkter, der er for tværfaglige og tværinstitutionelle indsatser for at styrke viden om og fokus på smag i uddannelserne.

Evalueringernes resultater understreger, at et tværfagligt fokus på smag som emne, begreb og tilgang til undervisning har et unikt potentiale til at uddanne og fremme faglig stolthed blandt børn og unge. Særligt det tætte samarbejde mellem forskere og faglærere om udvikling af konkret undervisning og formidling har sikret en meget høj grad af vidensomsætning, der er relevant for praksis. Og når lærere og elever arbejder med smag i undervisningen, motiveres og engageres eleverne, de oplever succes og faglig stolthed, og de får plads til eksperimenter, samtaler og refleksion.

Find de fulde rapporter her:

Egenvurdering af Smag for Livets virke, resultater og mål, 2018-2021

Effektfuldhedsundersøgelser af smagsdidaktik i fag og formidling (SMAG #14)

Ekstern evaluering af Smag for Livet - Med smagen som brobygger, 2018-2021

Den samlede evaluerings hovedkonklusioner om læring og brobygning

Smag som didaktisk afsæt i grundskolens fag motiverer og engagerer eleverne

I Smag for Livets gratis, digitale læringsunivers, Fag med Smag, har forskere, didaktikere, praktikere og undervisere sammen udviklet over 70 undervisningsforløb til hele grundskolens fagrække samt en række fag på de fødevarefaglige erhvervsuddannelser og på gymnasieniveau. Læremidlerne inkluderer film, plakater, elevark, spil m.m., der bringer smagen i spil i undervisningen. Forløbene er baseret på smagsdidaktisk teori og praksis, som centret har udviklet, og øvrige fagligheder og praksisser inden for gastrofysik, sensorik, antropologi og madhåndværk. Materialerne gør på forskellige måder brug af smag som et værktøj til undervisningen og elevernes læring om det givne emne.

Til de fødevarefaglige erhvervsskolefag er smagen altid i fokus i det faglige indhold. Forløbene til grundskolen og gymnasiet peger tillige ind i mange andre fagligheder og emner, hvor smagen bliver brugt didaktisk til at åbne faglighederne op på nye måder. Således kan eleverne både lære om smag i f.eks. madkundskab eller fysik/kemi, og de kan lære gennem smag i f.eks. danskfagets arbejde med skrivning, litteratur eller billedanalyse.

Effektfuldhedsundersøgelserne af undervisning i grundskolen har undersøgt forløb til undervisning i dansk, engelsk og matematik (fordelt på indskoling, mellemtrin og udskoling) og viser, at undervisning med smag som didaktisk middel motiverer og engagerer eleverne i højere grad end traditionel undervisning.

Eleverne giver udtryk for, at undervisningen er mere spændende, og de oplever, at den praktiske og eksperimentelle undervisningstilgang er en fordel. Fokus på smag hjælper eleverne i deres læreprocesser ved at gøre ellers abstrakte emner (fx ordsprog) konkrete. Resultaterne viser således, at ”elevers tilegnelse af fagligt indhold i eksempelvis matematik og sprogfag kan hjælpes på vej, når egne smagserfaringer og præferencer anvendes til at bygge bro til fagligt indhold.”

Særligt de fagligt svage elever ser ud til at have fordel af dette. Brugen af smag, æstetiske læreprocesser og den undersøgende tilgang, som forløbene indeholder, gør det lettere at fastholde elevernes motivation, opmærksomhed, faglig interesse og engagement. Eleverne sætter her pris på muligheden for at bringe egne erfaringer og præferencer i spil, uden at der er ”et forkert svar”.

Omvendt er der en mindre gruppe af elever, der foretrækker mere traditionel undervisning, og som kan have svært ved at se meningen i at arbejde med smag. Det betyder dog ikke, at disse elever nødvendigvis har lært mindre, end de plejer.

Undersøgelserne peger også på, at køkkenet kan skabe rum for små succesoplevelser, som gør det synligt og muligt at dele, når noget lykkes. Eleverne oplever at lære af egne fejl og tillader sig selv at eksperimentere, og får med andre ord tro på egne evner til at lære og at skabe et godt liv.

Når man lykkes med en opgave, så føler man, at man selv har fået noget ud af at gøre det, i stedet for hvis der kom en hen og sagde: ’Du skal bare gøre sådan-og-sådan, og så får du det-og-det’. Det er mere en succesfølelse af, at man selv har gjort det – med nogle tips til at gøre det.
Elev i 8. klasse.

Her peger egenvurderingen desuden på, at centrets samlede aktiviteter har givet mulighed for, at børn og unge kan tilegne sig og bruge undervisningens tværfaglige viden om smag, samt de evner og kompetencer til madhåndværk, der følger med, til positiv forandring i deres læring og hverdag.

Også den eksterne evaluering beskriver, hvordan den eksperimentelle og udforskende tilgang til mad og smag giver nye muligheder i undervisningen, og at tilgangen går igen som en fremhævet pointe på tværs af interviewene af undervisere og elever på flere uddannelsesniveauer.

Smag som faglighed og stolthed på de fødevarefaglige erhvervsuddannelser giver plads til eksperimenter, samtaler og refleksion om viden og håndværk

Som en del af Smag for Livets indsats for at øge den faglige stolthed blandt eleverne, og på sigt at mindske frafald og gøre det mere attraktivt at søge optag på erhvervsskolerne, har centret 1) etableret gastro- og fermenteringslaboratorier, der kan række ud fra uddannelse til erhverv, 2) kompetenceudviklet faglærere inden for gastrofysik, sensorik og håndværk, 3) produceret erhvervsskolerettede digitale læremidler på basis af ny, forskningsbaseret viden, der kan perspektivere og udvikle håndværk og 4) gennemført formidlingsaktiviteter for og med kokkeelever til skoleelever og den brede befolkning.

Den eksterne evaluering konkluderer, at Smag for Livet med bl.a. dette har givet et stærkere teoretisk ophæng til de praktiske elementer af gastronomuddannelserne og til madkundskabsfaget både på professionshøjskole- og grundskoleniveau. Kokkefaget har fået en øget forståelsesmæssig dybde om mad, smag og håndværket i køkkenet, og faglærerne har gennem nyudviklet undervisning i særligt sensorik og fælles udadvendte formidlingsaktiviteter fået ny inspiration til undervisning.

De deltagende kokke- og naturfagslærere fremhæver i forbindelse med den eksterne evaluering, at et særligt udbytte ved den undervisning, som er udviklet og gennemført med Smag for Livet, er, at det eksperimenterende rum skaber plads til samtaler, der tager afsæt i konkrete aktiviteter, som eleverne er fælles om, ”men hvor samtalen løftes fra den konkrete og praksisnære samtale om mængden af ingredienser og indhold i opskrifter til samtaler om erindringer, følelser, sanser, holdninger, æstetik.”

Endelig giver såvel elever som faglærere udtryk for, at Smag for Livets eksperimenterende tilgang til mad, smag og undervisning gør det muligt at skabe rum og kontekster for faglig fordybelse og udforskende arbejde med mad og smag. De har fået et bredere perspektiv på mad og smag med fokus på æstetik, samtale og refleksion, og undervisningens øgede medbestemmelse giver højere grad af engagement. Samlet understøtter projektet – og tilgangen til de fødevarefaglige fag, håndværk og viden – den faglige stolthed.

Det, Smag for Livet har været med til for vores vedkommende, det er denne her faglige stolthed. Vi kan gå på taget [i den urtehave, der er skabt med Smag for Livet], smage, dufte og føle de forskellige urter. Vi har også nørdet ned i is-typerne, og haft tid og overskud til at [...] nørde ned i de små detaljer, som giver en bredere forståelse og faglighed til eleverne.
Kathrine Ottosen, kokkefaglærer, College360.

Faglærere og elever har i høj grad deltaget aktivt og formidlende i Smag for Livets udadvendte aktiviteter. Her har de oplevet at have lært både konkrete, praktiske færdigheder og nye tilgange til madlavning. Både her og i undervisningen har de også oplevet at lære af deres fejl og at tillade sig selv at eksperimentere.

På de fødevarefaglige erhvervsuddannelser udgør smag en helt grundlæggende faglighed. Her kan effektfuldhedsundersøgelserne vise, at deltagerne gennem undervisningsforløb og formidlingsaktiviteter udviklede deres ordforråd om smag og knyttede begreber fra synsninger og personlige vurderinger til beskrivelser af fx grundsmage, teksturer og smagsnuancer i et professionelt fagsprog.